Archiv

Setkání FOP k zákonu o ochraně přírody a krajiny

Autoři: Simona Poláková, Jan Dušek
Dvanácté setkání Fóra ochrany přírody se bude konat v první půlce října 2017 v Praze.

Co znamená novela zákona o ochraně přírody a krajiny pro národní park České Švýcarsko?

Autoři: Handrij Härtel, Pavel Benda
Novela zákona č. 114/1992 Sb. přinesla do českých národních parků zásadní změny.

Cena Josefa Vavrouška pro Jaromíra Bláhu

Autoři: Jan Dušek
Laureátem letošní Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos pro ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj je Jaromír Bláha.

Ochrana rysa ostrovida

Autoři: Simona Poláková
Rys ostrovid patří mezi emblémová zvířata ochrany přírody. Je ohrožený především fragmentací krajiny a nelegálním zabíjením.

Program LIFE ČR již druhý rok po sobě rekordní

Autoři: Oto Klikar
Program LIFE je finanční nástroj Evropské unie. Za čtvrt století jeho existence bylo s pomocí tohoto programu uskutečněno 4 600 zajímavých inovativních projektů za více než 5 miliard euro.

Minikonference Ochrana a udržitelné využívání říční krajiny

Autoři: Pavel Šremer
Ve dnech 26. - 28. 5. 2017 se bude v Národním parku Podyjí v Havraníkách konat minikonference v rámci Memoriálu Josefa a Petry Vavrouškových.

Mezinárodní Seminář o ochraně přírodních procesů ve střední Evropě

Autoři: Michael Hošek
Ochrana přírodních procesů (chcete-li divočiny, divoké přírody apod.) je v České republice dlouhodobě diskutovaným tématem.

Přijdou lidé poprvé od sametové revoluce o svá práva?

Autoři: Daniel Vondrouš
V červenci 1989 Milouš Jakeš doporučoval lidem: „Mám na mysli různá ta ekologická hnutí… aby se sebrali a šli vyčistit ten potok… a nedělali demonstrace, chodili po náměstí a křičeli... prostě,…

Konference „Sad jako biotop a komunitní prostor“

Autoři: Tomáš Zděblo
Zemědělství bylo po staletí jedním z hlavních faktorů utvářejících českou krajinu. Do její tváře se vtisklo pestrou mozaikou drobných produkčních a mimoprodukčních ploch zajišťujících nejen obživu a…

#NatureAlert: Příroda je největší společnou evropskou hodnotou

Autoři: Zdeněk Vermouzek
Evropská komise zveřejnila 7. prosince 2016 definitivní rozhodnutí o zachování základních pilířů ochrany přírody v Evropě, Směrnice o ptácích a Směrnice o stanovištích.

Prosazování výstupů Fóra v praxi – pomohou pracovní skupiny?

Autoři: Michael Hošek
Fórum ochrany přírody se od doby svého vzniku etablovalo jako platforma, která v české ochraně přírody prokázala užitečnost a její výstupy svou váhu.

Stromy a hmyz

Autoři: Simona Poláková
Fórum ochrany přírody uspořádalo dne 28. listopadu 2016 v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy seminář na téma stromy a hmyz.

Dárek k narozeninám?

Novela zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny – pokračování příběhu
Autoři: Tomáš Rothröckl
Možná to nevíte přesně, podobně jako ještě nedávno autor tohoto článku, ale zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, spatřil světlo světa téměř na den před 25 lety.

Vydra a doprava – problém, který je možné řešit

Autoři: Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková
Silnice a provoz na nich se stávají v celé Evropě jedním z nejvýznamnějších faktorů, které ohrožují mnoho živočichů. Vydra říční je jedním z nich.

Sdílejte své zkušenosti s různými typy managementů!

Autoři: Simona Poláková
Mnozí z odborníků mají kvalitní data založená na terénním pozorování efektivity hospodaření a ochranářských opatření z pohledu ochrany přírody.

Workshop o managementech v chráněných lesích

Autoři: Simona Poláková
Fórum ochrany přírody uspořádalo v srpnu 2016 pětidenní mezinárodní workshop o různých přístupech a způsobech aktivního managementu v chráněných lesích.

Konference Národní parky České Republiky 2016

Autoři: Michael Hošek
Ve dnech 21.-22. září 2016 se v Praze konala konference pod názvem uvedeným v nadpisu. Pořádalo jí MŽP společně se správami všech čtyř národních parků, Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu…

Proběhla konference Ochrana přírody: věda a praxe

Autoři: Simona Poláková
Dne 23. září 2016 proběhla na České zemědělské univerzitě v Praze konference Ochrana přírody: věda a praxe.

Propagace záchranných programů zvláště chráněných druhů

Autoři: Marta Kotecká Misíková
Dne 23. září 2016 proběhla na České zemědělské univerzitě v Praze konference Ochrana přírody: věda a praxe.

Bělopásek tavolníkový – šíření neobvyklého motýla ve městech

Autoři: Zdeněk Hanč
Bělopásek tavolníkový je velmi zajímavý druh celopalearktického motýla, jehož západní hranice areálu probíhá ve střední Evropě.

Vypalování vřesovišť v CHKO Brdy – zahájení nové cesty managementu některých typů nelesních stanovišť?

Autoři: Pavel Marhoul
Vznik CHKO Brdy oživil mimo jiné jeden velmi důležitý problém.

Zavádění přírodě blízkých opatření v povodí Moravy

Autoři: Vlastimil Karlík
Pomalu se blíží k závěru projekt „Zavádění retenčních a infiltračních adaptačních opatření v povodí Moravy“, realizovaný Koalicí pro řeky spolu s Univerzitou Palackého v Olomouci.

ANALÝZA NAKLÁDÁNÍ S VODAMI V EVL

Autoři: Jan Dušek
Nakládání s vodami představují jedno z největších rizik pro říční ekosystémy.

Seminář o přírodě blízké péči o městskou zeleň

Autoři: Simona Poláková
Calla uspořádala 26. května 2016 seminář o přírodě blízké péči o městskou zeleň na půdě Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích.

Netopýři jako turistická atrakce

Autoři: Eva Cepáková
Málokterá skupina živočichů vzbuzuje u veřejnosti tak různorodé pocity jako netopýři.

Proč zasedala Světová komise pro chráněná území v České republice?

Autoři: Michael Hošek
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) hostilo společně s Krkonošským národním parkem ve dnech 9.–12. 5. 2016 výroční zasedání Řídícího výboru Světové komise pro chráněná území (World Commission on…

Workshop na téma aktivního managementu v lesích

Autoři: Simona Poláková
V Mikulově se ve dnech 1.-5. srpna 2016 uskuteční mezinárodní workshop o přístupech k aktivním managementům v lesích, především v chráněných oblastech.

Deváté setkání Fóra ochrany přírody se zaměřilo na zemědělství a invazní druhy

Autoři: Simona Poláková
Den po aprílu se sešlo v prostorách Olomouckého magistrátu 48 lidí, aby diskutovali otázky týkající se propojení zemědělství a ochrany přírody a problematiku invazních druhů.

Labe v centru dění

Autoři: Eva Volfová
V posledních týdnech opět naplno ožila letitá kauza Labe u Děčína.

Konference Ochrana přírody: věda a praxe

Autoři: Simona Poláková
Česká společnost pro ekologii a Fórum ochrany přírody připravují konferenci Ochrana přírody: věda a praxe.

Vyrobte hmyzí hotel či postavte plazník

Autoři: Veronika Němcová
Ve městě či na venkově, každý může pro přírodu něco udělat.

VLÁDA NADÁLE IGNORUJE MEZINÁRODNÍ ZÁVAZKY

Autoři: Jana Vitnerová
Vláda opět potvrdila, že má raději beton než živou přírodu.

EVROPSKÝ PARLAMENT SE ZABÝVAL BIODIVERZITOU

Autoři: Jan Dušek
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin předložil Evropskému parlamentu zprávu o přezkumu strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti v polovině období.

SETKÁNÍ FOP K DIVOČINĚ

Autoři: Simona Poláková
V sobotu 21. listopadu 2015 se v prostorách PřF UK ve Viničné ulici v Praze odehrálo osmé setkání Fóra ochrany přírody. Diskutováno bylo jediné téma – divočina z pohledu ochrany přírody.

NOVÉ PRÁVNÍ NÁZORY NA STRÁNKÁCH FOP

Autoři: Michael Hošek
Celá řada opatření není v praxi aplikována (popř. správně aplikována) nejen z důvodu zákonných překážek, ale především díky nejasnostem při výkladu zákonných předpisů.

WORKSHOP O FAREMNÍCH PLÁNECH V ČESKÉ REPUBLICE

Autoři: Simona Poláková
Juniperia a Fórum ochrany přírody uspořádaly 15. prosince 2015 workshop zaměřený na potenciál a praxi faremního plánování v České republice.

PRAKTICKÉ NÁVODY A VIDEA PRO KAŽDÉHO, KDO MÁ CHUŤ PODPOŘIT PŘÍRODU VE SVÉM OKOLÍ

Autoři: Veronika Němcová
Projekt Příběhy české přírody přináší také praktické návody, videa a rady pro každého, kdo má chuť pro přírodu něco udělat – na své zahrádce, ve vlastním domě či svém blízkém okolí.

PROBĚHLA KONFERENCE NA TÉMA PÉČE O BÝVALÉ VOJENSKÉ PROSTORY

Autoři: Markéta Dušková
První ročník konference Naše příroda 2015, jejímž mediálním partnerem byl časopis FOP, se konal 1. prosince v Olomouci a věnoval se problematice bývalých vojenských prostor.

OBJEVTE SVOU PÍSKOVNU

Autoři: Jiří Řehounek, Klára Řehounková
Jednou z námitek, které zaznívají proti většímu využívání přírodě blízké obnovy těžebních prostorů, je i nejasná péče o cenná bezlesá stanoviště.

Lidé poznávají českou přírodu prostřednictvím příběhů

Autoři: Eva Cepáková
Cílem populárně naučného projektu Příběhy české přírody, vedeného organizací Beleco, je zvýšit povědomí veřejnosti o tom, že příroda a její fungování je záležitostí každého z nás, a povzbudit ji…

Divočina na setkání Fóra

Autoři: Jan Dušek
V sobotu 21. listopadu 2015 se bude v prostorách PřF UK ve Viničné ulici v Praze konat již osmé setkání Fóra ochrany přírody.

Konference České společnosti pro ekologii

Autoři: Jan Dušek
Ve dnech 23. – 25. října se v Českých Budějovicích na 5. konferenci České společnosti pro ekologii setkalo více než 160 českých a zahraničních ekologů.

Evropané si přejí zachování naturových směrnic

Autoři: Zdeněk Vermouzek
Přesně 520 325 lidí požadovalo v rámci kampaně nevládních organizací Nature Alert, aby Evropská komise zachovala současnou funkční legislativu na ochranu přírody, tedy Směrnici o ptácích a Směrnici…

Říční náplavy Labského údolí

Autoři: Jan Dušek
Blížící se termín povinnosti zařadit chybějící evropsky významné lokality na tzv. národní seznam, což bylo dosud politicky odkládané, přináší značné jitření situace.

Do Parlamentu přichází důkladná novela zákona o ochraně přírody

Autoři: Martin Voráč
Ministr životního prostředí Richard Brabec splnil slib daný Poslanecké sněmovně i veřejnosti.

Na internetu je dostupný korpus mediálních textů o Národním parku Šumava

Autoři: Michal L. Hořejší
Na webové adrese www.sumava-corpus.narra.eu byl zveřejněn rozsáhlý korpus téměř 7000 textů týkajících se Šumavy, a zejména jejího národního parku.

Kdopak nám to tady vlastně žije?

Autoři: Simona Poláková
V poslední době se roztrhl pytel se zajímavými faunistickými pozorováními, za která vděčíme moderní technice.

Fauna Krkonoš

Autoři: Jiří Flousek
Fauna Krkonoš - tak se jmenoval česko-polský projekt, který před čtyřmi lety společně připravily oba krkonošské národní parky, a který byl podpořen z operačního programu EU pro přeshraniční…

Monitoring ohrožených rašeliništních mechorostů a péče o jejich lokality – nová metodická příručka AOPK ČR

Autoři: Táňa Štechová
Na rašeliništích a rašelinných loukách dopadají vaše nohy při každém kroku měkce do mechového koberce.

Správa a péče o chráněná území – nová bible pro správce?

Autoři: Michael Hošek
V květnu vydalo vydavatelství Australské státní univerzity ve spolupráci s Mezinárodní unií pro ochranu přírody novou příručku, zaměřenou na správu chráněných území.

Klenoty evropské přírody přežijí i díky vám

Autoři: Vratislav Vozník
Že jsou chráněné Beskydy nebo Krkonoše, ví u nás asi každý. Nejinak je na tom náš největší Národní park Šumava, ale také malinké Rašelinné jezírko Rosička na Vysočině. Místa nabízející jedinečné…

Konference České společnosti pro ekologii

Autoři: Jan Dušek
Česká společnost pro ekologii pořádá ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity a Biologickým centrem AV ČR již 5. konferenci České společnosti pro ekologii. Tentokrát se bude…

Shrnutí jarního setkání Fóra

Autoři: Jan Dušek
Celkově již sedmé setkání Fóra ochrany přírody se konalo 11. 4. 2015 v Brně, tentokrát na půdě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Tematicky bylo věnováno problematice územního systému…

SPRÁVA CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ VE VÝCHODNÍ EVROPĚ

Autoři: Michael Hošek
V roce 2014 vydala německá Federální agentura pro ochranu přírody společně s rumunskou nevládní organizací PROPARK publikaci, jejíž originální název zní „Governance of Protected Areas in Eastern…

Za tradičním managementem krajiny

Autoři: Jiří Kaňa
Organizace sdružené v Zeleném kruhu připravují také na letošní léto řadu tradičních akcí, které zapojují dobrovolníky a veřejnost do aktivního managementu krajiny k podpoře biodiverzity. Jedná se o…

Faremní plány pokračují – připojte se!

Autoři: Martin Střelec
Faremní plán je u nás stále neznámým pojmem. Jedná se o metodu individuální spolupráce se zemědělským podnikem (farmou), v rámci níž kvalifikovaný poradce navrhuje úpravy zemědělského hospodaření s…

ZA ZÁŽITKEM DO PŘÍRODY

Autoři: Eva Cepáková
V letošním roce pořádá ekologická nezisková společnost Beleco cyklus přírodovědných exkurzí pro širokou veřejnost, které se uskuteční v rámci populárně naučné kampaně Příběhy české přírody,…

On-line vzdělávání v ochraně přírody

Autoři: Simona Poláková
Technologie e-learningu umožňují absolvování přednášek na nejrůznější témata od mnoha prestižních organizací v zásadě komukoliv kdekoliv. Výhodou je i možnost časově si přizpůsobit studium svým…

Jak jsme zachraňovali svět aneb půl století ve službách mezinárodní ochrany přírody

Autoři: Alena Bauerová
Zajímavé informace z minulých více než 50 let ochrany přírody u nás a na mezi-národní scéně, skvělý humor autora, se kterým glosuje různé události a aktéry, zajímavé pohledy do zákulisí oficiální…

SBORNÍK POVODNĚ A SUCHO: KRAJINA JAKO ZÁKLAD ŘEŠENÍ JE NA SVĚTĚ

Autoři: Petr Petřík
V prosinci minulého roku vyšel pod hlavičkou Botanického ústavu Akademie věd ČR sborník ze seminářů komise pro životní prostředí AV ČR inspirovaných stavem, když je vody moc a když je jí málo.

Sdílejte své zkušenosti!

Autoři: Simona Poláková
Mnozí z odborníků mají kvalitní data založená na terénním pozorování efektivity hospodaření z pohledu ochrany přírody, která však nemají ambici uplatnit se v odborných médiích. Přitom právě tato data…

Cena Evropské komise pro Naturu 2000

Autoři: Simona Poláková
Podle průzkumu provedeného pro Evropskou komisi (EK) jen 27 % občanů EU slyšelo o Natuře 2000 a jen 11 % skutečně ví, oč se jedná. Proto se EK rozhodla vyhlásit soutěž o nejlepší lokalitu Natury 2000…

FÓRUM SE PODÍLÍ NA JEDINEČNÉ KAMPANI

Autoři: Jan Dušek
Fórum ochrany přírody zahajuje práce na unikátní masivní kampani směrované na zvýšení povědomí veřejnosti o přírodě a její ochraně. Projekt vede spolek Beleco a partnery jsou vedle Fóra och­rany…

TED TALKS - ŠÍŘENÍ MYŠLENEK NEJEN O PŘÍRODĚ

Autoři: Simona Poláková
Za třemi písmeny TED se skrývá iniciativa „Technology, Entertainment and Design“. Snaží se zachytit „myšlenky, které stojí za rozšíření“. Mechanismus je jednoduchý – v přednášce kratší než 20 minut …

KONTROLA ÚČELNOSTI EVROPSKÝCH SMĚRNIC

Autoři: Jan Dušek
Evropská komise zahájila v roce 2013 program REFIT pro účelnost a účinnost právních předpisů EU. Deklarovaným cílem je zjednodušení těchto předpisů a snížení nákladů na jejich provádění s vi­dinou…

JAK PEČUJEME O SVĚTOVÉ PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ UNESCO?

Autoři: Michael Hošek
Od roku 1972 začala být naplňována Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, na základě které se celosvětově vymezují lokality kulturního, přírodního nebo smíšeného, tj. kulturního…

GENETICKÁ BANKA ŽIVOČICHŮ – POMOC DRUHOVÉ OCHRANĚ

Autoři: Barbora Zemanová
Pracovníci Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. (ÚBO) spolu s kolegy z Přírodovědecké fakulty UK v Praze pracují na vytvoření genetické banky živočichů České republiky. Jejich cílem je…

OCHRANA BEZOBRATLÝCH A NOVÉ AGROENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ

Autoři: Václav John
Nastavení Agroenvironmentálních opatření (AEO) v letech 2007-2013 se stalo vícekrát terčem oprávněné kritiky ze strany entomologů – příliš uniformní management seče způsobil velké prob­lémy v ochraně…

LUČNÍ HOSPODÁŘSKÝ PLÁN (LUHOP) - NOVÝ ONLINE NÁSTROJ OCHRANY PŘÍRODY

Autoři: Záboj Hrázský
Likvidují kolegové ochranáři neúmyslně refugium Vašeho oblíbeného předmětu zájmu? Přebíráte agendu po kolegovi a tiše se divíte, kolik názvů vymyslel pro lokalitu a jak pečlivě ukryl dokumen­taci…

TESSA – METODIKA RYCHLÉHO VYHODNOCENÍ EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽEB

Autoři: Simona Poláková
Metod hodnocení ekosystémových služeb je mnoho a jsou různě odborně a finančně náročné. Díky převládající představě vy­sokých investic do průzkumů nebývá ten­to koncept při diskuzi nad hospodařením v…

Podzimní setkání fóra opět v Praze

Autoři: Jan Dušek
V sobotu 18. října 2014 se uskuteční již šesté setkání Fóra ochrany přírody. Tentokrát se jeho účastníci sejdou v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ve Viničné 7 a budou se jako…

Webináře - Další možnost vzdělávání

Autoři: Simona Poláková
Současná doba přináší díky využívání moderních technologií mnoho možností levného a zároveň kvalitního vzdělávání. Je možné ušetřit čas i peníze tím, že se lidé na přednáškách setkávají on-line…

Rozhovory s osobnostmi

Autoři: Jan Dušek
Audiovizuálních média se jeví jako stále více oblíbená. Fórum ochrany přírody je proto využívá pro přenos moderních a zajímavých poznatků a snaží se tak dostat informace k zájemcům v co nejpoutavější…

Dva mobilní pomocníci do terénu

Autoři: Simona Poláková
V dnešní době chytrých telefonů a mobilních aplikací se stále víc a víc přibližuje „ideální“ doba, kdy budeme moci mít v terénu k dispozici všechny, nejenom naše, pozorování a ještě se poradit on…

Evropská konference o ekologické obnově

Autoři: Jan Dušek
V srpnu 2014 se ve Finském Oulu konala 9. evropská konference o ekolo- gické obnově. Organizátoři si dali pro tentokrát za cíl poskytnout účastníkům mezinárodní fórum pro diskusi o obnově …

Významná Evropská cena pro Hnutí DUHA

Autoři: Markéta Dušková
Nadace EuroNatur, která usiluje o ochranu evropského přírodního dědictví, biologické rozmanitosti a harmonické krajiny a prosazuje, aby ochrana přírody byla sjednocujícím sociálním a politickým…

Konference Green Belt - Zelený pás má potenciál spojovat lidi

Autoři: Tomáš Růžička
Ve dnech 23. - 26. 9. 2014 se konala již 8. panevropská konference Evropského zeleného pásu (www.europeangreenbelt.org) ve Slavonicích, které se účastnilo více jak 100 zástupců státních institucí a…

Pozitivní pohled na ochranu přírody - Zelený seznam chráněných území IUCN

Autoři: Michael Hošek
Ochrana přírody dosahuje na jedné straně poměrně velkých pokroků, a to především v územní ochraně. Na straně druhé ve svých výstupech stále předkládá výsledky svědčící o negativních trendech, čímž…

Nová Evropská komise - Změny pro agendu životního prostředí

Autoři: Michael Hošek
Nově zvolený předseda Evropské komise, Jean-Claude Juncker, představil v září svůj záměr na změnu kompetencí jednotlivých eurokomisařů, a tím i reorganizaci jimi vedených generálních ředitelství.

Zprůchodnění migračních překážek vodních toků

Autoři: Jan Dušek
U příležitosti 100. zasedání Komise pro rybí přechody při AOPK ČR se 9. 10. 2014 konal v Praze seminář "Zprůchodnění migračních překážek vodních toků".