3/2017

Editorial 3/2017

Autoři: Handrij Härtel
Toto číslo časopisu je věnováno biologickým invazím z pohledu ochrany přírody.

Setkání FOP k zákonu o ochraně přírody a krajiny

Autoři: Simona Poláková, Jan Dušek
Dvanácté setkání Fóra ochrany přírody se bude konat v první půlce října 2017 v Praze.

Co znamená novela zákona o ochraně přírody a krajiny pro národní park České Švýcarsko?

Autoři: Handrij Härtel, Pavel Benda
Novela zákona č. 114/1992 Sb. přinesla do českých národních parků zásadní změny.

Cena Josefa Vavrouška pro Jaromíra Bláhu

Autoři: Jan Dušek
Laureátem letošní Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos pro ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj je Jaromír Bláha.

Ochrana rysa ostrovida

Autoři: Simona Poláková
Rys ostrovid patří mezi emblémová zvířata ochrany přírody. Je ohrožený především fragmentací krajiny a nelegálním zabíjením.

MOTIVACE PRO ADAPTACE

dvanáctý DÍL CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Jan Dušek
Jedenácté setkání se konalo 25. března 2017 opět v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Stejně jako v případě výstupů z předchozího, také závěry tohoto setkání budou…

Novela „stočtrnáctky” ve startovních blocích

Autoři: Tomáš Rothröckl
Dne 1. června 2017 vstoupila v platnost novela zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, která se týká především našich národních parků. Po tříletém maratonu příprav a projednávání na všech…

Nepůvodní rostliny, neofyty, invazní druhy - a je to vůbec téma?

Autoři: Jiří Sádlo
Téma k úvaze i praktickému řešení to ovšem je, jenže dnes už v zásadně jiných ohledech, než jak se o nich psalo tradičně a co se s nimi pak tradičně dělalo. Ukazuje se totiž, že není tak důležité,…

Legislativa v oblasti nepůvodních a invazních druhů a její změny

Autoři: Jan Šíma
Jednotlivé druhy rostlin a živočichů jsou odedávna lidmi využívány a také přenášeny na různá místa, mezi různými zeměmi a stále intenzivněji (zejména od počátku novověku) také mezi kontinenty. Část…

Pomůže škatulkování při likvidaci invazních druhů?

Autoři: Jan Pergl
Je evidentní, že některé nepůvodní druhy mají negativní dopad na biodiverzitu (viz text Martina Hejdy, pozn. red.), lidské zdraví, zemědělství, lesnictví a další okruhy lidské činnosti. Není také…

Invaze nepůvodních druhů rostlin a jejich důsledky

Autoři: Martin Hejda
Postulát, že šíření nepůvodních druhů v současnosti představuje jeden z nejvíce nápadných aspektů globálního vlivu člověka na biosféru, je velmi málo překvapivý a zároveň tvoří nejčastější úvod k…

Eradikace invazních rostlin v Karlovarském kraji

Autoři: Lenka Pocová, Vladimír Melichar
Karlovarský kraj v roce 2012 podal žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí (Osa 6.2. Ochrana biodiverzity) na projekt s názvem Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji.

Nepůvodní druhy vodních měkkýšů v ČR

Autoři: Luboš Beran
Nepůvodní druhy živočichů a rostlin jsou jednou z hlavních příčin ohrožení řady původních společenstev a někdy i celých ekosystémů. Sladkovodní měkkýši nejsou výjimkou, a to i vzhledem k rozvinuté…

Invazní druhy raků v České republice

Autoři: Pavel Vlach
V České republice se v současnosti vyskytuje 6 druhů raků; z nich ale pouze dva jsou druhy na našem území původní. Jak se k nám dostaly ty ostatní? Lze očekávat invazi ještě dalších druhů? V čem tkví…

Počátek invaze raka mramorovaného v ČR?

Autoři: Jiří Patoka, Antonín Kouba
Rak mramorovaný (Procambarus fallax f. virginalis), v zahraniční a odborné literatuře označovaný jako „Marbled Crayfish“ či „Marmorkrebs“, je novým desetinohým korýšem vyskytujícím se na území České…

Nepůvodní druhy šelem v České republice

Autoři: Klára Pyšková
V České republice se v současnosti vyskytuje okolo 600 zavlečených druhů živočichů, z toho 18 tvoří savci. Ačkoliv jich ve srovnání s jinými organismy není mnoho co do počtu druhů, mívají výrazný…

Vývoj lokality PP Žebětínský rybník

Autoři: Roman Zajíček
Žebětínský rybník je přírodní památka, vyhlášena v roce 1985, která je uvedena na seznamu chráněných území AOPK ČR pod ev. č. 955. Lokalita o rozloze 4,42 ha se nachází na katastrálním území obce…

Invazní biologie ve zralém věku

rozhovor s Petrem Pyškem
Autoři: David Storch
Vede Oddělení ekologie invazí v Botanickém ústavu Akademie věd ČR a je profesorem na katedře ekologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Zabývá se různými aspekty výzkumu biologických invazí,…

Program LIFE ČR již druhý rok po sobě rekordní

Autoři: Oto Klikar
Program LIFE je finanční nástroj Evropské unie. Za čtvrt století jeho existence bylo s pomocí tohoto programu uskutečněno 4 600 zajímavých inovativních projektů za více než 5 miliard euro.