Archiv 2/2017

EKODUKTY V ČESKÉ REPUBLICE – SMYSLUPLNÉ ŘEŠENÍ, NEBO NESMYSLNÝ LUXUS?

NĚKOLIK ÚVAH O EKODUKTECH V ČESKÉ REPUBLICE Z HLEDISKA JEJICH SMYSLU A ÚČINNOSTI
Autoři: Petr Roth
Ekodukty se v posledních dvou desetiletích stavějí ve všech vyspělejších evropských zemích. Důvod je zřejmý - postupující urbanizace krajiny a především její fragmentace zejména liniovými dopravními…

SILNICE A NATURA 2000

Autoři: Ondřej Volf
Vymezení evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO) soustavy Natura 2000 v ČR se nemohlo vyhnout střetům s plánováním nových tras i modernizací silničních komunikací různých úrovní, od…

JE FRAGMENTACE KRAJINY DOPRAVOU LIMITUJÍCÍM FAKTOREM PRO TRVALÝ VÝSKYT VELKÝCH ŠELEM V ZÁPADNÍCH KARPATECH?

Autoři: Michal Bojda, Miroslav Kutal, Martin Duľa
Velké šelmy se postupně stávají součástí naší krajiny. Významný podíl na tomto stavu má i jejich zákonná ochrana jak u nás, tak v okolních evropských zemích. Stačí to však k tomu, aby u nás velké…

PRŮCHODNOST SILNIC Z POHLEDU VYDRY ŘÍČNÍ

Autoři: Lukáš Poledník, Kateřina Poledníková, Václav Beran, Tereza Mináriková
Vydra říční je naše původní semiakvatická šelma. V druhé polovině 20. století zaznamenala naše populace vydry dramatický pokles početnosti i úbytek areálu rozšíření. Od 90. let se ale tento trend…

„I SILNICE MŮŽEME MÍT RÁDI!“

Autoři: David Fischer
O negativním vlivu liniových staveb na populace drobných živočichů, jako jsou obojživelníci, plazi a mnoho dalších, toho bylo napsáno a řečeno již mnoho. Není sporu o tom, že třeba silnice a dálnice…