Aktuality

GENETICKÁ BANKA ŽIVOČICHŮ – POMOC DRUHOVÉ OCHRANĚ

Pracovníci Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. (ÚBO) spolu s kolegy z Přírodovědecké fakulty UK v Praze pracují na vytvoření genetické banky živočichů České republiky. Jejich cílem je shromažďovat dostupné vzorky tkání volně žijících obratlovců naší fau­ny tak, aby mohly být později využity pro genetické analýzy, zejména pro ochranářsko-genetické studie. Vzorky by měly v budoucnu sloužit například k po­souzení aktuálního stavu potřebné ge­netické diverzity populací (ohrožených) druhů, migrace a propojenosti populací či určení lokálních adaptací. Primárním cílem je zároveň zajistit, aby byla sbírka trvale udržována a umožňovala tak moni­toring změn genetické diverzity v čase. Stane-li se tak například některý druh ohroženým kdykoliv v budoucnu, mohlo by být pomocí historických vzorků z banky zmapováno, kdy a v jaké souvislosti došlo k úbytku genetické diverzity v popu­lacích daného druhu, a určeno jak up­ravit management v souvislosti s odhad­nutou příčinou jeho ohrožení. Vzorky by však byly k dispozici i pro jakýkoliv další genetický výzkum. V řadě případů by tak již nemusel být prvním krokem výz­kumu terénní odchyt živočichů a odběr vzorků z živých jedinců, ale mohly by být efektivně využity vzorky shromážděné v bance. To může výzkum značně urychlit a napomoci tak včasné aplikaci ochran­ných opatření. Hlavní výhodou banky je ale právě zajištění časové kontinuity. V současné době obvykle nemáme možnost podívat se zpět na to, jak vy­padaly populace živočichů v minulosti. Toho lze docílit jen na základě dlouho­dobého „biobankingu“.

Na základě spolupráce s pracovníky och­rany přírody, muzeí, veterinárních ordi­nací, mysliveckých spolků zoologických zahrad a dalších, jež se při své práci dos­távají do kontaktu s uhynulými jedinci naší obratlovčí fauny, bychom rádi vytvořili síť přispěvatelských organizací. Ta by měla pokrýt území celé ČR a zabezpečit přísun vzorků širokého spektra druhů. Vzorky tkání budou odebírány do zku­mavek s 96% etanolem a dlouhodobě budou skladovány v hlubokomrazících boxech banky. Do široce přístupné da­tabáze banky bychom však rádi zařadili všechny dostupné genetické vzorky (např. i lokální kolekce ze skončených vědeckých projektů nebo vzorky sklado­vané v muzeích). Takovéto vzorky mohou zůstat uskladněny na původních místech. Ke každé položce banky je nutno zaz­namenat informaci o druhu živočicha a místě, datu a autorovi nálezu. Ceněné budou také další informace (pohlaví, odhadovaný věk, fotografická dokumen­tace apod.).

Prosíme všechny pracovníky ochotné ke spolupráci, aby nás kontaktovali. Poskyt­neme jim potřebné zkumavky pro odběr tkání a etanol a zodpovíme jakékoliv do­tazy. Plánujeme také prezentovat cíle ge­netické banky a způsob jejího fungování na Zoologických dnech 2015 (12. - 13. února v Brně) a na seminářích pro od­bornou veřejnost, které budeme pořádat v březnu a v červnu 2015.

Projekt genetické banky je jako součást projektu BIOM: Vzdělávací centrum pro biodiverzitu – Mohelský mlýn finančně podporován EHP fondy 2009 - 2014 (reg. č. projektu: EHP-CZ02-OV-1-025-2015) a Krajem Vysočina.

Kontaktní osoba: Barbora Zemanová, email: barca_zemanova@centrum.cz. Více informací naleznete na vznikajících webových stránkách www.biom.ivb.cz.

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.