Analýzy, komentáře

Na podzim začnou české e-learningové kurzy o ochraně přírody

Fórum ochrany přírody připravuje on-line vzdělávání v ochraně přírody, které bude rozšířeno oproti kurzům, které nabízelo v minulosti. Opětovně zveme i bývalé absolventy.

Inovativní vzdělávací koncept účastníkům garantuje jednak rozvoj jejich stávajících odborných znalostí, ale zároveň nabídne nejnovější poznatky a příklady praxe z oblasti ochrany životního prostředí. Projekt si klade za cíl zlepšit mezi odbornou veřejností a stakeholdery informovanost o problematice ochrany přírody a postavení tohoto tématu ve společnosti. Svým rozsahem a zaměřením budou kurzy v českém prostředí jedinečné.

K dispozici bude celkem osm kurzů (poslední dva jsou zbrusu nové):

• Lesnictví – odborně-praktický kurz, ve kterém se dozvíte o biodiverzitě v různých typech lesů, ale i o praktických aspektech přírodě blízkého hospodaření i přestavbě jehličnatých monokultur

• Ochrana vod – kurz zaměřený na fragmentaci toků, protipovodňovou ochranu, renaturace a revitalizace, samostatné části jsou věnovány rybníkům a rašeliništím

• Zemědělství a ochrana přírody – koloběh látek v krajině, základní zemědělské postupy a jejich vliv na biodiverzitu, faremní plánování, dotační politika v zemědělství

• Metody ochranářských managementů – proč, kdy a jaké používat managementové opatření, výsledky jejich monitoringu, tradiční i méně tradiční metody

• Ochrana přírody a legislativa – zákon o ochraně přírody a krajiny, včetně podrobnější části věnované směrnicím, propojení se stavebním, vodním a lesním zákonem, SEA a EIA, správní řád

• Vývoj české krajiny – nejnovější výsledky vědeckého bádání o tom, jak se měnila česká krajina od poslední doby ledové, co a proč chybí či přebývá v krajině dnešní

• Kritické myšlení v ochraně přírody – sběr dat, jejich interpretace, tvorba argumentů a kritické myšlení proti ovlivnění druhou stranou, proti zmanipulování vlastního přístupu a pro vlastní tvorbu názoru

• Globální změna klimatu – jaké jsou podpůrné i protichůdné argumenty a data, možné důsledky a sociální aspekty

Absolventi kurzu obdrží certifikát.

Úroveň informací v kurzech je srovnatelná s bakalářským studiem, někde s větším či menším důrazem na praktické aplikace. Tomu odpovídá i složení autorských týmů, patří do něj jak vysokoškolští kantoři (např. Tomáš Vrška, Radim Hédl, Karel Vrána, Miloslav Jirků), tak i praktičtí ochranáři (např. Pavel Marhoul, Lenka Vokasová, David Pithart, Martin Střelec, Jirka Koptík). Kurzy jsou určeny především k rozšíření základních znalostí v oboru, aktualizaci vědomostí dle nejnovějších poznatků z výzkumu a seznámení se s příklady dobré a špatné praxe. Je to vhodné vzdělávání především pro úředníky, kteří chtějí mít soudobé informace a podklady pro vlastní práci a argumentaci; absolventy, kteří se chtějí zorientovat v praktických otázkách ochrany přírody a profesionální i amatérské ochranáře z řad zaujaté veřejnosti, kteří si chtějí ujasnit, jak některé věci fungují a seznámit se s možnostmi praktických opatření.

V přednášce o vývoji české krajiny se rozebírají i změny v krajinném zrnu. Zde okolí Čejče, kde ještě můžeme najít i drobná políčka. Foto kontaminace.cenia.cz

Každý kurz bude trvat 12 týdnů. Týdenní přísun informací se bude skládat ze zhruba 1,5 hodin přednášek rozdělených do jednotlivých 10-20 minutových tematických bloků. Ty se budou skládat z power-pointové prezentace a slovního komentáře k ní. Na počátku každého bloku bude několik otázek, které pomohou účastníkům kurzu uvědomit si, co o tématu už vědí a co by si mohli doplnit za informace. Na konci přednášky bude krátký test, který ověří znalosti tématu. Pro úspěšné ukončení kurzu není povinností sledovat všechny přednášky, otázky z nich se ale pak objeví v závěrečném testu, na základě něhož bude probíhat hodnocení. Další důležitou součástí kurzů budou krátké samostatné práce, které si budou studenti navzájem opravovat a mohou o nich, i o mnoha jiných záležitostech, diskutovat ve fórech. Úroveň těchto prací neovlivňuje závěrečnou známku, jsou však povinné. Kromě samotných přednášek bude k dispozici řada dodatkových materiálů, jako jsou rozhovory, komentované příklady dobré a špatné praxe apod. Účastník kurzu by měl počítat s přibližně 30 hodinami intenzivního studia na jednotlivý kurz.

Jedním z témat kurzu o ochranářských managementech je využití velkých savců, které přednáší Miloň Jirků, jeden z autorů projektu v Milovicích. Foto Miloň Jirků

Kurzy začnou v říjnu. Je možné se do kurzu zapojit i po jeho začátku, ale můžete se tím připravit o interaktivní části kurzu, jako jsou on-line konzultace s přednášejícími či svými spolužáky. K absolvování kurzů potřebujete pouze počítač a internet, vhodná je i webkamera a mikrofon pro on-line konzultace, ale i ty lze realizovat pomocí chatu.

Vzdělávání je bezplatné, bylo podpořeno v rámci grantů z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, Fondu pro neziskové organizace, který koordinuje Nadace Partnerství.

K e-learningu je možné se hlásit již nyní na mail polakova@forumochranyprirody.cz, vždy připište, o který z kurzů máte zájem. Na podzim se vám ozveme s více informacemi.  

 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz awww.eeagrants.cz

 

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.