Ing. Dan Frantík

Vystudoval lesní inženýrství na Lesnické fakultě  VŠZ Brno. Poté pracoval pět let jako taxátor v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa, na pobočce v Českých Budějovicích. Od roku 1994 pracuje na Magistrátu hl. m. Prahy v oblasti správy lesního majetku hl. m. Prahy, v současné době jako vedoucí oddělení, které má na starosti městskou i krajinnou zeleň v Praze (parky celopražského významu, lesní majetek, vodní toky a vodní plochy, zvláště chráněná území, VKP, sady a další). Osobně se dlouhodobě  věnuje zakládání nových ploch krajinné zeleně a lesů na doposud zemědělsky využívaných pozemcích a také přírodě blízkému hospodaření v lesích.