RNDr. Jana Zmeškalová

Absolvovala Univerzitu Karlovu, Přírodovědeckou fakultu, obor botanika (2009) s diplomovou prací na téma Změny stepní vegetace na modelovém území NPR Oblík, CHKO České středohoří. V rámci magisterského studia studovala půl roku na univerzitě v dánském Aarhusu v rámci programu Erasmus. V oboru botanika pokračuje i v doktorském studiu, v roce 2016 získala v rámci rigorózního řízení titul RNDr.

Mezi lety 2009 a 2013 byla zaměstnána na Agentuře ochrany přírody a krajiny, oddělení záchranných programů, které v roce 2011 vedla. Následně působila na oddělení druhové ochrany. Profesně se věnovala zejména koordinaci záchranných programů rostlin, především matizny bahenní, rdestu dlouholistého a hořečku mnohotvarého českého.

Nyní (od roku 2013) zaměstnána na Ministerstvu životního prostředí, oddělení druhové ochrany, které od roku 2016 vede. Na MŽP se věnuje přípravě nových záchranných programů a programů péče, realizaci vědeckých projektů podpořených z Technologické agentury ČR, dále má na starosti správní řízení vyplývající ze zákona na ochranu zvířat proti týrání a dlouhodobě také implementaci tzv. malého grantového schématu z EHP fondů. V poslední době se také zabývá problematikou poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, přípravou aktualizace seznamu zvláště chráněných druhů a celkového vyhodnocení efektivity nastavení systému druhové ochrany v ČR.

Ve volném čase se věnuje práci s dětmi a mládeží. Zkušenosti má také s mezinárodními výměnami mládeže tematicky zaměřenými na ochranu krajiny, workshopy pro vysokoškoláky a středoškoláky na různá témata ochrany přírody a rozvoje venkova, přípravou naučných stezek, pořádáním výstav, přednášek a dalším.