RNDr. Petr Henneberg, Ph.D.

Vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Na 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se věnuje buněčným základům životních dějů a vlivům změn životního prostředí na člověka a jiné organismy. Zaměřuje se zejména na význam antropogenních ploch, například těžeben nebo právě silničních zářezů, jako refugií pro organismy, které v okolní intenzivně obhospodařované kulturní krajině již ztratily vhodné biotopy umožňující jejich dlouhodobé přežití.