Ing. David Veselý

Vystudoval na VUT v Brně obor Vodní hospodářství a ekologie krajiny. Projektový manažer pro Povodí Moravy, s.p., zabývá se správou vodních toků a vodních děl, mj. kvalitou vodních útvarů a říčních revitalizací. Navrhl a realizoval řadu studií a projekty zaměřené na přírodě blízkou protipovodňovou ochranu. Výsledkem této práce jsou akční plány nejen pro povodňovou ochranu, ale také na zachycení vody v krajině pro suchá období. Další studie a projekty jsou zaměřeny na říční revitalizaci a migraci ryb. Od roku 2000 se podílí na přípravě a činnosti Trilaterální Ramsarské platformy – trilaterální iniciativy pro nivu na soutoku Moravy a Dyje. Od roku 2005 je členem expertní skupiny Českého Ramsarského výboru pro mezinárodní ochranu mokřadů.