prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc.

Pracuje v Ústavu půdní biologie Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích a vyučuje na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. Je půdním mikrobiologem, zabývá se mikrobiálními transformacemi dusíku a uhlíku v půdách a ekofyziologií půdních mikroorganismů, zaměřuje se na problematiku tvorby tzv. skleníkových plynů v půdách a jejich emisí do ovzduší. Vedle vědecké a pedagogické práce se věnuje popularizaci vědeckých poznatků a výchově veřejnosti v oblasti využívání půd.