Mgr. Kristýna Vlková

Působí ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví na Odboru prostorové ekologie a zaměřuje se na hodnocení prostupnosti krajiny ve vztahu k výskytu a pohybu živočichů, problematiku fragmentace krajiny a modelování vhodnosti prostředí především pro druhy velkých šelem. Je absolventkou magisterského oboru Fyzická geografie a geoekologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde se v rámci PhD. studia zabývá analýzou konektivity habitatů a modelováním sítě ekologických koridorů pro velké šelmy v Karpatech.