RNDr. Tomáš Kušík, Ph.D.

Pôsobí v mimovládnej organizácii Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) od jeho vzniku, t. j. už 26 rokov. Poslaním BROZ je praktická ochrana prírody, a preto realizuje ambiciózne ochranárske projekty na ochranu a obnovu mokradí, vodných tokov, lesov alebo vybraných vzácnych druhov či už rastlín alebo živočíchov, ako aktuálne napr. projekt zameraný na ochranu korytnačky močiarnej (Emys orbicularis).