Mgr. Jan Sychra, Ph.D.

Mgr. Jan Sychra, Ph.D.

Lektor a kurátor zoologických sbírek na ÚBZ PřF MU. Věnuje se výzkumu bezobratlých ve stojatých vodách, především na rybnících a v různých typech mokřadů (rašeliniště, horské nádrže, polní rozlivy). Zabývá se sledováním vlivu ekologických faktorů a rybničního hospodaření na společenstva litorálních bezobratlých a vodních ptáků, ekologií a faunistikou vybraných skupin vodních bezobratlých (brouci, ploštice, pijavice, velcí lupenonozí korýši), strategiemi jejich přežívání a managementem a ochranou jejich biotopů. Dalším předmětem zájmu je ornitologie. Kromě vodních ptáků se to týká avifauny měst. Snaží se angažovat v ochraně přírody v ČR, mimo jiné výukou ochranářských předmětů na ÚBZ. Podílí se na vedení exkurzí pro výuku i veřejnost.