prof.Ing. Jan Frouz, CSc.

prof.Ing. Jan Frouz, CSc.

Vystudoval VŠZ v Praze-Suchdole (Ing. –zemědělství 1990) a systematickou biologii na PřF UK  - (Mgr. 1992).  V roce 1995 získal titul CSc v oboru entomologie, v r. 2007 se na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích habilitoval v oboru ekologie.

Od r. 1995 zaměstnán na Ústavu půdní biologie Biologického centra AV ČR (od 2003 do 2008 předseda vědecké rady), v současnosti člen rady instituce BC AV ČR. V letech 2000 – 2001 pracoval  na University of Florida (USA) jako Postdoc associated. V roce 2006 získal Fulbrightovo stipendium pro pobyt na Universty of Florida (USA). Zabývá se ekologií bezobratlých v disturbovaných územích a úlohou bezobratlých v ekosystémech. Od roku 2008 ředitelem Ústavu pro životní prostředí PřF UK.      

Byl či je řešitel nebo spoluřešitel řady projektů podporovaných MŠMT (KONTAKT  "Soil Biota in coal mining areas"), GA ČR (Structure and function communities of soil dwelling Diptera in microhabitats of initial succession stages 1998-2000), GA AVČR (The role of  invertebrate microflora interaction during gut passage for transformation of plant litter 1999-2001, Technické možnosti podpory půdotvorné činnosti půdních organismů 2005-2008) či evropskou komisí (Conflicting demands of land use, soil biodiversity and the sustainable delivery of ecosystem goods and services in Europe, 2008-2013). Publikoval více jak 200 vědeckých a popularizačních prací z toho 120 prací v mezinárodních impaktovaných časopisech registrovaných ve Web of Science.

Od roku 2008–2013 ředitel Ústavu pro životní prostředí PřF UK, od r 2016 ředitel SoWa BC AV ČR.