Analýzy, komentáře

MÁME VIZI OCHRANY PŘÍRODY?

Následující text vznikl na základě diskuze na druhém setkání FOP, nicméně spíš než konsenzuální názor diskutujících předstvuje názor autora, inspirovaný různými zdroji.

Žijeme v době, kdy je ochrana přírody standardní agendou státní správy. Zároveň se vzmáhá pocit, že se vyprazdňuje, chybí jí vize a mnohde se dělá jen proto, aby se vyhovělo předpisům. Obě věci spolu sou­visejí – v okamžiku, kdy nějaká činnost přestává být věcí nadšených amatérů hnaných vnitřním motorem a stává se úřadem, je jisté vyprázdnění očekávatelné. To ale neznamená, že není nebezpečné. Cíle se totiž postupně mění za prostředky – přírodu chráníme proto, že nám to ukládá zákon či vyhláška, namísto toho, aby vyhlášky a zákony sloužily ochraně přírody. Opravdový smysl celé činnosti se tak vytrácí. Ozývají se pak hlasy, že ochra­na přírody je zbytečná a neúčinná a že vlastně není jasné, proč jí vůbec máme. Sami ochranáři pociťují, že tu chybí jas­ná vize toho, oč mají usilovat, jaké jsou vlastně cíle ochrany přírody a jak těchto cílů dosahovat.

Domnívám se, že situace ve skutečnosti není tak zlá. Jasně formulovaná vize možná chybí, to ale neznamená, že za vším ochranářským snažením není doce­la silná implicitní idea, o co vlastně jde. Zkusme tuto ideu vystihnout a přesněji tak reformulovat, co jsou – nebo by měly být – obecné cíle ochrany přírody a jak jich lze dosahovat.

CO CHTÍT?

V první řadě je užitečné si uvědomit, že ochrana přírody je dosti specifická podoblast ochrany životního prostředí. Ochranu životního prostředí můžeme rozdělit do tří sfér, které se liší tím, jak přímo se týkají lidí. Nejbezprostřednější je ochrana životního prostředí člověka, kde jde přímo o jeho zdraví nebo dokonce život. Sotvakdo bude něco namítat proti tomu, že člověka je chránit třeba před jedy, kterými své prostředí zamořuje - a se zdůvodněním, proč je tato oblast lidské činnosti důležitá, tedy není prob­lém. Jen o něco méně triviální je ochra­na přírodních zdrojů – zde jde lapidárně řečeno o budoucnost, tedy o to, aby příští generace nepoznaly nouzi. Na první pohled by se zdálo, že klasická ochrana přírody by sem mohla spadat, poněvadž příroda poskytuje člověku nejrůznější tzv. ekosystémové služby. Jenže to by zna­menalo přírodu redukovat na ekosystémy coby zdroje pro člověka. Ochrana přírody v pravém smyslu je ještě něco jiného: stará se o tu část světa, která člověku bezprostředně neslouží, která je ne-lidská, ale kterou přesto potřebujeme z nějakých subtilnějších (řekněme kulturních a psy­chologických) důvodů. Motivace k její ochraně ale tak nemůže být čistě utilitární – a proto taky není zcela nabíledni.

Ochrana přírody byla od začátku mo­tivovaná pocitem, že svět je nějak v nepořádku, že mizí přirozený svět, který jsme znali z dětství, z vyprávění nebo třeba z literatury. Dochází k ochuzování světa. Zastřešujícím obecným cílem och­rany přírody by tedy mělo být udržení přírodní rozmanitosti Země. Předpokládá to ovšem, že tuto rozmanitost považujeme za něco důležitého. Zde nemá smysl do hloubky rozebírat, proč si ceníme rozma­nitosti (to by bylo na jiný text), stačí, kdyžvíme, že pro většinu lidí to jakási hodnota je. Rozmanitost (diverzita) ovšem není úplně jednoduchý a jednoznačný kon­cept, a navíc je zřejmé, že jde o něco dy­namického, stále se proměňujícího (a ty proměny samy jsou rozmanité), takže princip „zachování diverzity života“ je příliš obecný na to, aby stačil pro legitimi­zaci nějakých konkrétních kroků.

Naštěstí to moc nevadí. O přírodě toho víme dost na to, abychom mohli složitou problematiku ochrany rozmanitosti bez většího rizika zjednodušit na dvě základní věci. Za prvé, mohli bychom se shodnout na tom, že jedním z cílů ochrany přírody je prostě zabránit vymírání druhů. Druhová diverzita je totiž základem většiny dalších aspektů biologické rozmanitosti a vymření druhu představuje nevratnou ztrátu vedoucí k poklesu rozmanito­sti, který se jen těžko napravuje. Je vždy třeba si ujasnit, na které prostorové škále chceme vymírání zabránit (viz Box 1), ale tak jako tak bude platit, že chceme, aby se moc nevymíralo. A rozhodneme-li se chránit druhy a jejich populace před vymřením, budeme muset zároveň chránit celá společenstva a ekosystémy.

Druhý a související cíl ochrany přírody je harmonizovat vztah člověka a přírody. Člověk přírodu ničí, respektive mění původní typy prostředí na antropogenní biotopy a smyslem ochrany přírody by mělo být, aby tyto změny nebyly příliš drastické. Cílem je najít způsoby, jak za­jistit koexistenci lidí a ne-lidského světa v krajině přijatelné pro maximum živých bytostí.

CO DĚLAT?

Těmto dvěma cílům by pak měly odpoví­dat prostředky, jak jich dosahovat. Těch je spousta a pojednávají o nich celé dis­ciplíny (třeba ochranářská biologie), nicméně i tady se budou hodit nějaká obecnější vodítka. Chceme-li zabránit vy­mírání, jeden z nejuniverzálnějších principů představuje maxima „pomáhej slabšímu“. Vzácné nebo ubývající druhy zkrátka zasluhují podporu, poněvadž právě těm hrozí eventuální vymření. Ochrana přírody v tomto ohledu není a nemůže být neutrální, tedy nemůže ne­chat přírodu „ať si dělá, co chce“. Je do­bré si uvědomit, že v tomto smyslu není ochrana přírody vlastně nic „přirozeného“, jde o lidskou (kulturní) činnost závislou na našich rozhodnutích ohledně toho, co budeme podporovat a co ne. A podpora těch, kteří jsou na tom právě špatně, je rozumná volba.

Co se týče oné harmonizace vztahu člověka a přírody, spíše než jednoduchá vodítka zde hraje důležitou roli cit pro uměřenost. Nelze se vymanit z toho, že svět se mění a bude se měnit a je dobré si uvědomit, co jsou nezvratitelné trendy současných změn a co jsou možná jen krátkodobé vzmachy a pro­pady (viz Box 2). Krajina našich babiček každopádně mizí a nastupuje - mimo jiné - nová divočina. Nezbývá tedy než nacházet rovnováhu mezi zachováním kousků starého světa, ponecháním pros­toru přírodním procesům a vytvářením prostředí pro naše potřeby. Tedy rovnováhu mezi „starou krajinou“, „no­vou divočinou“ a „zahradou“. Prostředků k tomu je celá řada a jde to dělat různými způsoby. Není tedy nic zvláštního na tom, že o ochraně přírody se vedou spory a neexistuje žádná objektivní pravda, co je pro přírodu nejlepší.

To platí obecně. Vize ochrany přírody nám pomůže se orientovat: je dobré vědět, že se snažíme bránit vymírání a harmonizovat vztah člověka a přírody a je dobré znát rámcové prostředky, jak toho dosahovat. Konkrétní postupy jsou ale záležitostí erudovaného rozhodnutí, a to je individuální intelektuální výkon. Všelijaké metodické pokyny nám mohou pomoci, ale tíhy odpovědného a informo­vaného rozhodnutí nás nezbaví.

Box 1: Vymírání a prostorové měřítko

Chceme-li bránit vymírání druhů a populací, jedno z nejdůležitějších rozhodnutí se týká prostorového měřítka. Celkem není pochyb o tom, že je nutné maximálně zamezovat vymírání globálnímu, tedy mizení celých druhů z povrchu Země. To ale není pro naši ochranu přírody moc relevantní, poněvadž naprostá většina našich druhů žije i jinde než na našem území a péče o naše populace může být z tohoto hlediska marginální (zvlášť jde-li o druhy, které jsou u nás vzácné proto, že zde mají okraj svého areálu rozšíření). U nás půjde tedy spíš o ochranu lokálních populací. Jenže je třeba se vypořádat s faktem, že malé lokální populace občas vymírají tak jako tak a patří to k běžné a přirozené dynamice metaspolečenstev respektive metapopulací – triviálním příkladem je výměna druhů na lokalitě během ekologické sukcese. Jakkoli tedy někdy stojí za to zachraňovat lokální populace vzácných druhů, jindy je to zbytečné a kontraproduktivní. I tady ale můžeme nalézt relativně rozumné vodítko: území České republiky má rozlohu tak akorát velkou, aby nám mohlo začít vadit vymírání na úrovni celého našeho území. Jinými slovy, když hrozí, že nějaký druh vymizí z ČR, stojí za to snažit se s tím něco dělat, zatímco když hrozí, že vymizí pouze z území o velikosti dejme tomu okresu, není to tak horké (samozřejmě pokud to není poslední okres, kde ten druh žije, což už by právě nebylo jen lokální vymření). Jistě jde o vodítko pouze přibližné (mělo by záležet například na míře ohrožení druhu v rámci celé Evropy), to ale platí o všech obecných pravidlech.

 

Box 2: Co se děje v přírodě

V přírodě se toho dnes děje víc, než bychom chtěli, ale jen něco má povahu dlouhodobých trendů. Je dobré je rozlišovat, protože podle toho se můžeme rozhodnout, čemu lze zabránit a co je naopak téměř beznadějné. Není to ani zdaleka triviální. Například globální oteplování teď vypadá nezvratně, ale ve skutečnosti se prostřednictvím různých zpětných vazeb ve složitém globálním ekosystému může rychle zvrátit ve svůj opak. Následující trendy ovšem vypadají velmi setrvale, jakkoli některé jsou globální a zatím se u nás moc neprojevují, zatímco jíné jsou u nás důležitější než jinde ve světě.

Růst lidské populace. Jde o trend, který v Evropě přímo nepozorujeme, ale jeho následky - nadměrná exploatace zdrojů apod. - vlivem globální propojenosti časem určitě poneseme. Globální růst populace nemůže samozřejmě pokračovat do nekonečna, nicméně nějakých sto let ještě populace určitě poroste, byť čím dál pomaleji, a těžko si představit, že by to neov­livnilo prakticky celou zeměkouli, včetně míst, která dnes populačně stagnují.

Zvětšování zrna krajinné mozaiky. Jde o trend pozorovatelný už od pravěku a souvisí především s čím dál účinnější a intenzivnější dopravou. V situaci s nízkou intenzitou dopravy je nutné všechny typy hospodářské činnosti koncentrovat v jed­né malé oblasti, takže krajina se skládá z malých zrn blízko u sebe (například každý katastr obce dřív obsahoval všechny typy užití pozemků, jako pole, les, louka, pastvina). V době s intenzivní dálkovou dopravou se mohou specializovat celé regiony, takže tam, kde je výhodný jeden typ obhospodařování, tento typ zcela převládne a zrnitost krajiny se zvětšuje.

Homogenizace přírody. Souvisí s předchozím, ale bezprostřední příčinou je vlna šíření druhů vlivem člověka z kontinentu na kontinent. Biologické invaze jsou nejnápadnějším rysem současné biosféry; jsou mnohem významnější a lépe doložené než vy­mírání druhů. Lokálně diverzitu (přinejmenším dočasně) zvyšují, díky čemuž pozorované trendy změn biologické rozmanitosti nejsou jednoznačné (na většině měřítek tedy nepozorujeme systematický pokles biologické rozmanitosti).

Eutrofizace a zarůstání krajiny. V biosféře je nyní díky průmyslové výrobě (hlavně hnojiv) mnohem víc dusíku a fosforu než bylo kdykoli v minulosti. Tyto normálně limitující prvky tedy limitující být přestávají, na což reaguje vegetace (zvláště rychle rostoucí druhy) i vodní autotrofové. U nás se tak totálně mění struktura společenstev sladkých stojatých vod, v nichž přežije jen pár druhů (rybáři tento trend posilují, poněvadž tak rostou výnosy kaprů), eutrofizace postihuje i moře a velké oblasti souše. Krajina ale zarůstá i z jiného důvodu, a to proto, že polevil tlak extenzivně hospodařící lidské populace. Vzniká tak „nová divočina“ v místech, která se nevyplatí intenzivně obhospodařovat, a mizí druhy bezlesí.

Urbanizace a ubývání lidí z volné krajiny. Na zemědělství a vůbec jakékoli obhospodařování krajiny stačí zlomek lidské populace, lidé tak z krajiny mizí a stěhují se do měst. Města sama o sobě nemusí být z hlediska biologické rozmanitosti úplně špatná (v městském prostředí žije mnohem víc organismů než v intenzivně obhospodařovaných polích a plantážích), ale jejich metabolismus (spotřeba zdrojů, odpady) má zásadní vliv na jejich okolí. Ubývání lidí z volné krajiny má kromě bezprostředních následků a souvislostí zmíněných výše (zvětšování krajinného zrna, zarůstání krajiny) vliv na lidskou percepci přírody - mizí vazba lidí k přírodě a ponětí o přírodních zdrojích. To může mít z hlediska ochrany přírody fatálnější efekt než samotná urbani­zace.

Těmto trendům nelze globálně čelit. To ale neznamená, že se jim nedá bránit lokálně – žádný trend není úplně homogenní, všude mohou vznikat refugia fungující v trochu jiném režimu než zbytek. A když trend pomine nebo se jinak změní situace, tato refugia mohou sloužit jako zdroje pozitivních inovací.

 

 

 

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.