Analýzy, komentáře

Správy NP a CHKO – unikátní model v rámci EU

Autor: Petr Roth
V Evropské unii existují stovky národních parků a chráněných území, které odpovídají našim CHKO – ta se zpravidla nazývají přírodní či regionální parky, ale na názvu nezáleží. Většina těchto území má to, co my nazýváme správami – tedy instituce, zpravidla s kmenovými zaměstnanci, které zajišťují péči o ně. Proto český systém správ CHKO a NP není na první pohled ničím nápadný, snad s výjimkou relativně vysokého počtu zaměstnanců správ v porovnání s okolními zeměmi – což je mimochodem skutečnost také ne zcela doceněná, jíž se zde ale nebudeme dále věnovat. Ovšem teprve máme-li možnost cestovat a „služebně“ se seznamovat s fungováním takových správ v zahraničí, postupně si uvědomíme, že u nás máme cosi významného navíc: speciální státní správu.

Když se v roce 1991 vytvářel nový zákon o ochraně přírody a krajiny, bylo to v krátkém období, kdy jsme se všichni opájeli nadšením ze získané svobody. A kdy se dařilo prolomit nejedno tabu minulého režimu a prosadit řadu velmi pokrokových opatření právě na základě zkušeností s (ne)fungováním v předchozích desetiletích. Jedním takovým „poučením z krizového vývoje“ bylo právě fungování a role bývalých Krajských středisek krajské památkové péče a ochrany přírody (spadajících pod Ministerstvo kultury). Pod ně byly podřazeny tehdejší správy CHKO (tento model v podstatě korespondoval s dnešním modelem AOPK ČR), i správy tehdejších tří národních parků. Všechny tyto instituce byly metodickými a odbornými organizacemi s právem (a povinností) vydávat odborná stanoviska, aniž ovšem měl kdokoli povinnost se těmito stanovisky řídit. Je pravdou, že i za těchto okolností správy dokázaly zabránit řadě fatálních rozvojových záměrů a prosadit takovou péči o jednotlivá území, která zabránila jejich degradaci. Cena za to ovšem bývala často neúměrná výsledku – výjimkou nebyly osobní perzekuce, a k prosazení pozitivních věcí či zabránění „rozvojovým“ záměrům bylo nutno využívat především různé neoficiální cesty, jak tomu bylo za minulého režimu běžné v celé společnosti. Celkově tento model nefungoval ve prospěch ochrany přírody, a to navzdory tomu, že režim z propagandistických důvodů postupně umožnil zřídit ZCHÚ na téměř 15 % rozlohy území státu. Právě skutečnost, že především velkoplošná zvláště chráněná území pokrývala významnou rozlohu země (navíc ještě v roce 1990 za platnosti starého zákona přibylo 5 nových CHKO) a že institut odborných stanovisek nemohl ani náhodou zajistit účinnou ochranu těchto unikátních území, vedla tvůrce stočtrnáctky k tomu, že pro správy CHKO a NP navrhli model kombinující odbornou organizaci a orgán státní správy. Ještě předtím (v roce 1990) došlo k personálnímu posílení správ a jejich vyčlenění z resortu Ministerstva kultury do samostatné organizace – Českého ústavu ochrany přírody – pod zcela novým resortem životního prostředí. Tak byly připraveny základní podmínky pro to, aby správy v novém pojetí byly schopny vykonávat kvalitativně zcela nové úkoly a uplatňovat předtím nikdy nepoznané pravomoci v oblasti státní správy, které jim tvůrci zákona přiřkli zejména díky nenápadnému § 44 zákona. Je záhadou, jak je možné, že tento model při projednávání návrhu zákona nikdo nenapadl – v tehdejší revoluční době, kdy už byly v plném proudu malá i velká privatizace, měli zřejmě zastánci liberálních teorií jiné starosti. A tak byl zákon v únoru 1992 schválen a k 1. červnu onoho roku vznikly správy CHKO a NP s rozsáhlými správními kompetencemi, které také od té doby na sto procent (občas bohužel i více) využívají – ne vždy sice ku prospěchu ochrany přírody, ale tak tomu je v každém společenském odvětví, nadaném exekutivními pravomocemi. K tomu ještě v průběhu let přistoupilo vykonávání dalších funkcí - přímé hospodaření s majetkem státu, odborné činnosti, strážní služba, ekologická výchova a další.

Zhodnotíme-li tento model z pohledu ochrany přírody, je jednoznačně pozitivní a užitečný – i když samozřejmě různé zájmové skupiny „na druhém břehu“ na to mají pohled odlišný: tuto skutečnost si ovšem nejlépe uvědomíme právě v zahraničí. Pokud se mi podařilo zjistit, je Česká republika jediným státem EU, kde správy VZCHÚ jsou správními orgány. Ve všech ostatních státech vykonávají státní správu v takových územích orgány životního prostředí a správní orgány jiných resortů stejně jako ve „volné“ krajině. Absence správních pravomocí u správ velkoplošných území není vždy pociťována jako handicap. Zejména v některých západních státech s vysokou tradicí administrativní kultury, kde k dobrému chování patří snaha se se všemi domluvit a nikoli spáchat co největší podraz, možná ani takový model nepostrádají a leckde si ho vůbec nedokáží představit – historicky se tam nic takového nevyvinulo a nikoho to nikdy ani nenapadlo. V zemích, které jsou nám (bohužel) kulturně bližší, ale všude vidíme obrázek, jaký jsme u nás znali před rokem 1992: správy velkoplošných území často nemají pravomoci vůbec žádné, svoje odborná vyjádření a posudky musí tvrdě obhajovat vůči privátnímu sektoru a silnějším hospodářským odvětvím, často se stávají odkladištěm vysloužilých politiků či naopak pašalíky pro politiky budoucí. Takže i jejich odborná úroveň bývá leckdy sporná, protože tito „vedoucí“ je neřídí, pokud se v nich vůbec vyskytují; a velmi často jsou podfinancované, neboť jakési odborné organizace, které nikdo nebere vážně, stát příliš nezajímají. Naše správy, které se na základě prostého popisu vykonávaných činností a pravomocí mohou nezasvěcenému jevit jako zdánlivý hybrid, ve skutečnosti naplňují požadavek na komplexní pojetí ochrany přírody v praxi - a právě toto sepjetí správních kompetencí a odborných a ekonomických nástrojů nám v zahraničí (právem) hodně závidějí…

Zajímavé je, že přestože stočtrnáctka prošla již osmatřiceti novelizacemi a za svůj relativně dlouhý život čelila bezpočtu principiálních útoků směřujících k jejímu oslabení – díky čemuž je v dnešní podobě již zpola nefunkční – nebyl nikdy podniknut vážnější pokus o likvidaci speciální státní správy. Prvních deset let existence zákona se sice povídalo leccos, ale vypracováním návrhu na zrušení stávajícího systému a jeho nahrazení nějakým jiným se nikdo vážně nezabýval. Jak je v resortu životního prostředí smutným zvykem, k nejvážnějšímu ohrožení modelu došlo za minulé vlády ze strany tehdejšího ministra ŽP, nicméně i toto ohrožení pominulo s neslavným koncem oné vlády. Uvidíme, jakých překvapení se dočkáme v brzké budoucnosti. Ochrana přírody by si však vždy měla uvědomovat jedinečnost a význam stávajícího modelu a měla by být připravena jej věcně obhájit, a to nejen odbornými argumenty: bylo by například zajímavé vytvořit přehled, kde a proč mají své chalupy ti pravicoví politici a podnikatelé, kteří by resort životního prostředí nejraději zrušili, a představit si, jak by ona území pravděpodobně vypadala, kdyby poslední čtvrtstoletí nebyla „pod kuratelou“ správ…

 

Děkuji Ing. Tomáši Rothröcklovi za cenné poznámky ke stavu před rokem 1992.

 

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.