Ing. Tomáš Just

Ing. Tomáš Just

V roce 1985 absolvoval stavební fakultu ČVUT v Praze, obor vodní stavby a vodní hospodářství. Téma diplomové práce - rekultivace území postižených chemickou těžbou uranu. V letech 1985 až 1999 zaměstnán ve Výzkumném ústavu vodohospodářském TGM v Praze - Podbabě. (V letech 1985 až 1986 absolvoval vojenskou službu, během níž dosáhl důstojnické hodnosti.) Působil v odboru odpadních vod, oddělení kalů a odpadů. Zabýval se nakládáním s kaly z čištění odpadních vod a jinými odpadními suspenzemi, posléze problematikou zdrojů znečištění v povodí. V této oblasti byl například několik let vedoucím řešitelského týmu, zabývajícího se zdroji znečištění v povodí Želivky.

Od roku 1999 zaměstnán v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, na regionálním pracovišti pro Prahu a Střední Čechy působí jako vedoucí oddělení péče o krajinu. Zabývá se revitalizacemi vodních prvků krajiny, ekologicky orientovanou správou vodních toků a dotační podporou krajinotvorných opatření vodohospodářského směru. Byl autorem nebo spoluautorem několika knižních publikací se zaměřením na vodu a revitalizace, přispívá do časopisů, zejména do Vodního hospodářství, kde působí též jako člen redakční rady. Příležitostně prezentuje revitalizační témata na konferencích a seminářích.