RNDr. David Pithart, CSc.

RNDr. David Pithart, CSc.

Absolvent PřFUK Praha, hydrobiolog. Pracoval v Botanickém ústavu AVČR jako algolog - zabýval se ekologií fytoplaktonu v říčním aluviu, posléze vedl oddělení Ekologie mokřadů v Ústavu ekologie krajiny AV ČR. V současné době pracuje v neziskové organizaci Beleco (dříve Daphne ČR – Institut aplikované ekologie) jako projektový manažer a jako nezávislý mezinárodní konzultant v oboru životního prostředí. Je předsedou Koalice pro řeky - sdružení neziskových organizací s cílem prosadit ekologické přístupy ve správě vodních toků. Zabývá se aplikovanou říční ekologií, problematikou vody v krajině a konceptem ekosystémových služeb.