Aktuality

"Nature Dialogue" s Evropskou komisí

Ve dnech 19.-20. září 2018 se na půdě Evropského domu a Ministerstva životního prostředí uskutečnil bilaterální dialog s Evropskou komisí, zaměřený na otázky související s implementací evropských směrnic na ochranu přírody. Na jejich základě je vymezována soustava Natura 2000 a jsou stanoveny zásady ochrany vybraných druhů rostlin a živočichů. Evropskou komisi zastupoval vedoucí odboru Nature při generálním ředitelství Komise Nicola Notaro. Za Českou republiku vedlo diskusi Ministerstvo životního prostředí, které je odpovědné za naplňování požadavků těchto směrnic. Komise zaslala České republice více než 40ti položkový seznam problematických případů, kdy ochranu stanovišť nebo druhů podle jejího zjištění neřešíme dostatečně. V průběhu jednání se některé z těchto připomínek podařilo vyvrátit, ovšem u mnoha z nich se naopak potvrdilo, že jsou oprávněné a navíc, že česká státní správa je na nedostatečnost ochrany v některých případech dlouhodobě upozorňována ze strany vědců, ekologů i samotné Komise, a přesto ji neřeší. Příkladem je záměrné nezařazení říčních náplavů na Dolním Labi mezi předměty ochrany EVL Porta Bohemica, kvůli vládou prosazovanému záměru výstavby plavebního stupně Děčín.
První veřejná část dialogu byla zaměřena na historii procesu implementace a obecná témata s ní související, proběhla formou poměrně živé panelové diskuse s širší účastí zástupců rezortů životního prostředí, zemědělství a dopravy a dále pak širokého okruhu svazů, sdružení, spolků, jejichž činnosti se problematika týká. Další, už neveřejná část dialogu, které se účastnili za českou stranu zástupci MŽP, AOPK a spolků, byla zaměřena na dostatečnost stávající soustavy EVL a plnění celkové strategie pro dosažení příznivého stavu ochrany stanovišť a druhů. Právě v této oblasti se potvrdilo, že Česká republika není v některých případech schopna, nebo se dokonce přímo brání plnit povinnosti dané evropskou legislativou.
Druhý den se za účasti Ministerstva zemědělství, Lesů ČR, Českomoravské myslivecké jednoty, Českého rybářského svazu, podniků Povodí Labe a Moravy a organizací působících v oblasti ochrany přírody řešily konkrétní okruhy problémů, na které Komise upozorňovala. Na programu byla například problematika řešení povodňových škod, konkrétně vracení koryt toků po povodních do původního stavu i tam, kde to nemá vodohospodářské opodstatnění a odporuje to zájmům ochrany přírody. Dále se jednalo o problematice vlivu malých vodních elektráren a strategie státu při jejich případném dalším povolování, intenzivním rybnikaření, boji s kůrovcovou kalamitou a obecně nesouladu hospodaření v lesích s požadavky ochrany soustavy Natura 2000. Po poledni se pokračovalo posledním blokem, řešila se především problematika nelegálního zabíjení, pytláctví a otrav volně žijících živočichů, hlavně velkých šelem a dravců, a neschopnost České republiky nejen této trestné činnosti zabránit, ale i zjištěné případy řádně prošetřit a stíhat pachatele.
V současnosti čekáme, jak Komise průběh dialogu, ale především plnění povinností ze strany České republiky, zhodnotí a zda a jakou formou bude požadovat nápravu zjištěných nedostatků.
Při příležitosti konání Nature Dialogue byl o problematice implementace Natury 2000 Českou televizí natočen v cyklu Nedej se plus pořad Příroda ve veřejném zájmu, který můžete shlédnout zde.

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.