Minulá čísla

Obnovitelné zdroje energie: environmentální hrozba?

rozhovor s Rozhovor s Evou Volfovou
Autoři: Markéta Swiacká

Najdeme ještě někde přírodní tmu?

rozhovor s Rozhovor s Petrem Baxantem
Autoři: Markéta Swiacká

Turismus v národních parcích

rozhovor s Anketa se zástupci národních parků
Autoři: kolektiv autorů

"Overturismus" v českých podmínkách a jeho dopady na přírodu

rozhovor s Janem Lenartem
Autoři: Markéta Swiacká
RNDr. Jan Lenart, Ph.D. Je akademickým pracovníkem na Katedře fyzické geografie a geoekologie Ostravské univerzity. Kromě výzkumů týkající se témat svahové deformace, speleologie, karsologie či…

A co hodnotitelé – mají si s čím hrát?

rozhovor s Pavlem Bauerem, Janem Farkačem, Vlastimilem Kostkanem a Vladimírem Melicharem
Autoři: Jan Dušek, Jan Farkač, Vlastimil Kostkan, Vladimír Melichar, Pavel Bauer
Redakce časopisu FOP oslovila v rámci ankety čtyři aktivní zpracovatele hodnocení (biologických a naturových), kteří při své práci potřebují pracovat s daty, aby přiblížili své zkušenosti, postoje a…

Co nás bude stát boj proti klimatické změně?

rozhovor s s Petrem Pokorným
Autoři: David Storch
doc. Petr Pokorný, Ph. D. je biolog, paleoekolog a environmentální archeolog, ředitel Centra pro teoretická studia, společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR. Učí na Přírodovědecké…

Soutok ze dvou pohledů

rozhovor s Tomášem Vrškou a Liborem Jankovským
Autoři: Simona Poláková
doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr. pracuje jako ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. Zabývá se aplikacemi poznatků z výzkumu přirozených lesů do postupů nepasečného lesnického hospodaření a…

Zkušenost ze zahraničí

rozhovor s Barbarou Pais
Autoři: Michael Hošek
Barbara Pais je zodpovědná za veškerou komunikaci sítě EUROPARC, pořádá akce a webináře, vede komunikační workshopy, spravuje sociální sítě a je zodpovědná za digitální a tištěné publikace. Sleduje…

Plány péče na Křivoklátsku

rozhovor s Pavlem Mouchou
Autoři: Jaroslav Obermajer
Lesník Správy CHKO Křivoklátsko.

Agroenvironmelntální klimatická opatření a zemědělství

rozhovor s S LUKÁŠEM SPITZEREM
Autoři: Jiří Koptík
Zástupce ředitele pro odbornou činnost v Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně.

Rozhovor

rozhovor s
Autoři: kolektiv autorů
Na rozhovor se těšte v příštím čísle na konci září!

Co je to druh? O definicích druhu a jejich významu a dopadu

rozhovor s Janem Zrzavým
Autoři: Simona Poláková
Jan Zrzavý působí na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicíc. Věnuje se evoluční biologii a fylogenezi živočichů a člověka.

Bez tlaku EU by mnoho věcí nefungovalo

rozhovor s RASTISLAVEM RYBANIČEM
Autoři: Jan Dušek
Dlouholetý pracovník v oblasti ochrany přírody na Slovensku a na evropské úrovni. Působil v nevládních organizacích na Slovensku, v Bruselu a dále na slovenském MŽP ve funkci generálního ředitele…

Invazní biologie ve zralém věku

rozhovor s Petrem Pyškem
Autoři: David Storch
Vede Oddělení ekologie invazí v Botanickém ústavu Akademie věd ČR a je profesorem na katedře ekologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Zabývá se různými aspekty výzkumu biologických invazí,…

Přítomnost a budoucnost záchranných programů

rozhovor s Janem Šímou
Autoři: Simona Poláková
Ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP, v rámci druhové ochrany řeší kromě záchranných programů aktuálně také např. implementaci Nařízení č. 1143/2014 „o invazních…

CO VLASTNĚ KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA MŮŽE PŘINÉST OCHRANĚ PŘÍRODY?

rozhovor s Štěpánem Špoulou
Autoři: Simona Poláková, Jan Dušek
Krajinářský architekt a urbanista. Je jedním z autorů realizací Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani (2012), Loeschnerova náměstí v Kadani (2015), Rekonstrukce obecní zahrady v Praze - Troji a řady…

Rámcová směrnice o vodách

rozhovor s Jindřichem Durasem
Autoři: Michael Hošek
Rámcová směrnice o vodách je rámec daný Evropskou unií, který jsme si sami naplnili.

EKOLOGIE OBNOVY JE VÝZVOU K ROZPOZNÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ

rozhovor s Janem Frouzem
Autoři: Michael Hošek
Prof. Jan Frouz se zabývá ekologií bezobratlých v disturbovaných územích a úlohou bezobratlých v ekosystémech. Od roku 2008-2015 ředitelem Ústavu pro životní prostředí PřF UK. Působí na ÚPB AVČR,…

O sukcesi a spontánní rekultivaci aneb proč nevyužíváme to, co je dobré a zadarmo

rozhovor s Karlem Prachem
Autoři: Simona Poláková
Na Přírodovědecké fakultě JU v Českých Budějovicích a v Botanickém ústavu AV ČR v Třeboni se zabývá ekologií rostlin, hlavně vegetační dynamikou. Založil v ČR obor ekologie obnovy, kterému se po dvě…

Vytvořme protiváhu

rozhovor s Rozhovor se Zdeňkem VERMOUZKEM
Autoři: Markéta Dušková
Ředitel České společnosti ornitologické. Po působení v muzeích v Olomouci a Přerově se od roku 2010 zabývá výzkumem a ochranou ptáků v České společnosti ornitologické. Koordinuje Jednotný program…

OCHRANA A PÉČE O OHROŽENÁ STANOVIŠTĚ

rozhovor s ROZHOVOR S LUKÁŠEM ČÍŽKEM
Autoři: Jan Dušek, Lukáš Čížek
Entomolog zabývající se ekologií a ochranářskou biologií lesů a stepí mírného pásu. Pracuje na Entomologickém ústavu Biologického centra AV ČR, přednáší na Jihočeské univerzitě i jinde.

POKUD STÁT NĚCO CHCE, MĚL BY TO UMĚT PODPOŘIT

rozhovor s RUT BÍZKOVOU
Autoři: Michael Hošek, Jiřina Bulisová
Od konce devadesátých let působila Rut Bízková ve vedoucích funkcích ministerstva životního prostředí a zastávala mimo jiné funkci poradkyně náměstka ministra průmyslu a obchodu. V roce 2006 byla…

Selhává společenská zemědělská politika ve vztahu k biodiverzitě?

rozhovor s Guy Pe´erem
Autoři: Lenka Fryčová, David Storch, Guy Pe´er
Špičkový izraelský ekolog zabývající se ochranou přírody především v kontextu využívání krajiny a klimatických změn. Původně se věnoval zejména entomologii, v rámci studia motýlů se zabýval významem…