1/2015

Editorial 1/2015

Autoři: Ladislav Miko
Chránit, pečovat, množit a podporovat – či všechno dohromady? A jak to dělat správně?

FÓRUM SE PODÍLÍ NA JEDINEČNÉ KAMPANI

Autoři: Jan Dušek
Fórum ochrany přírody zahajuje práce na unikátní masivní kampani směrované na zvýšení povědomí veřejnosti o přírodě a její ochraně. Projekt vede spolek Beleco a partnery jsou vedle Fóra och­rany…

TED TALKS - ŠÍŘENÍ MYŠLENEK NEJEN O PŘÍRODĚ

Autoři: Simona Poláková
Za třemi písmeny TED se skrývá iniciativa „Technology, Entertainment and Design“. Snaží se zachytit „myšlenky, které stojí za rozšíření“. Mechanismus je jednoduchý – v přednášce kratší než 20 minut …

KONTROLA ÚČELNOSTI EVROPSKÝCH SMĚRNIC

Autoři: Jan Dušek
Evropská komise zahájila v roce 2013 program REFIT pro účelnost a účinnost právních předpisů EU. Deklarovaným cílem je zjednodušení těchto předpisů a snížení nákladů na jejich provádění s vi­dinou…

JAK PEČUJEME O SVĚTOVÉ PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ UNESCO?

Autoři: Michael Hošek
Od roku 1972 začala být naplňována Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, na základě které se celosvětově vymezují lokality kulturního, přírodního nebo smíšeného, tj. kulturního…

GENETICKÁ BANKA ŽIVOČICHŮ – POMOC DRUHOVÉ OCHRANĚ

Autoři: Barbora Zemanová
Pracovníci Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. (ÚBO) spolu s kolegy z Přírodovědecké fakulty UK v Praze pracují na vytvoření genetické banky živočichů České republiky. Jejich cílem je…

OCHRANA BEZOBRATLÝCH A NOVÉ AGROENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ

Autoři: Václav John
Nastavení Agroenvironmentálních opatření (AEO) v letech 2007-2013 se stalo vícekrát terčem oprávněné kritiky ze strany entomologů – příliš uniformní management seče způsobil velké prob­lémy v ochraně…

LUČNÍ HOSPODÁŘSKÝ PLÁN (LUHOP) - NOVÝ ONLINE NÁSTROJ OCHRANY PŘÍRODY

Autoři: Záboj Hrázský
Likvidují kolegové ochranáři neúmyslně refugium Vašeho oblíbeného předmětu zájmu? Přebíráte agendu po kolegovi a tiše se divíte, kolik názvů vymyslel pro lokalitu a jak pečlivě ukryl dokumen­taci…

TESSA – METODIKA RYCHLÉHO VYHODNOCENÍ EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽEB

Autoři: Simona Poláková
Metod hodnocení ekosystémových služeb je mnoho a jsou různě odborně a finančně náročné. Díky převládající představě vy­sokých investic do průzkumů nebývá ten­to koncept při diskuzi nad hospodařením v…

PEČOVAT O ŽIVÉ MÍSTO POD SLUNCEM ANEB SPÍŠE POMÁHAT NEŽ CHRÁNIT

DRUHÝ DÍL CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Jan Dušek
Druhé setkání Fóra ochrany přírody se konalo 13. října 2012 opět na Suchdole v Mezifakultním centru environmentálních věd České zemědělské univerzity. Zúčastnilo se jej 45 ochranářů ze státních a…

DRUHOVÁ OCHRANA POTŘEBUJE ZMĚNU

Autoři: Michael Hošek, Jan Dušek
Výstupy z diskuzních kaváren setkání Fóra ochrany přírody, které se konalo v říjnu 2014, ukázaly zřetelnou nespokojenost účastníků se současným pojetím druhové ochrany. jejich názory se shodovaly bez…

MÁME VIZI OCHRANY PŘÍRODY?

Autoři: David Storch
Následující text vznikl na základě diskuze na druhém setkání FOP, nicméně spíš než konsenzuální názor diskutujících předstvuje názor autora, inspirovaný různými zdroji.

OCHRANA VERSUS OCHRANA ANEB PROČ JE (TAKÉ) DOBRÉ ROZUMĚT CIZÍM JAZYKŮM

Autoři: Petr Roth
Když se v letech 1830 – 1831 významný představitel českého obrození - slovenský evangelický kněz Jan Kollár - a chorvatský buditel Ljudevit Gaj scházeli ve Vídni k tvorbě společné česko-chorvatské…

Stanovisko k plánované výstavbě vodního koridoru Dunaj–Odra–Labe

Autoři: kolektiv autorů
Myšlenka výstavby vodního koridoru, který by propojil naše země s okolními moři, není nová. V poslední době však viditelně sílí snahy řady subjektů a skupin koridor realizovat, což je patrné jak na…

VOLNÁ KRAJINA A VODA – SYNERGIE RETENČNÍCH OPATŘENÍ SE ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY

Autoři: David Pithart
Ochrana volné krajiny, ať už ji pojímáme jako krajinu nezastavěnou, či jako krajinu bez specifické územní ochrany - tedy území, kde jsou pravomoce ochrany přírody silně omezeny - představuje výzvu…

KUDY VEDE CESTA?

ZAMYŠLENÍ NAD FRAGMENTACÍ NAŠICH ŘEK
Autoři: Petr Birklen
Hydromorfologické změny, fragmentace příčnými překážkami a ovlivnění hydrologického režimu v řekách patří dnes v Evropě k nejčastějším tlakům, které ovlivňují ekosystémy tekoucích vod. V posledních…

„KEY BIODIVERSITY AREAS” – CÍSAŘOVY NOVÉ ŠATY?

Autoři: Michael Hošek
Vedle doposud známých mezinárodních kategorií území významných z hlediska ochrany přírody, jako jsou například biosférické rezervace, lokality mezinárodního významu (RAMSAR) nebo významná ptačí území…

Českosaské Švýcarsko na seznam přírodního dědictví UNESCO?

Expertní návštěva prof. Paula Williamse
Autoři: Handrij Härtel
V posledních letech je poměrně hojně diskutovaným tématem potenciál české přírody pro eventuální nominaci na seznam přírodního dědictví UNESCO. Podobně jako v jiných zemích je tomu tak proto, že…

Nezneužívejme broukoviště proti broukům!

Autoři: kolektiv autorů
Stanovisko České společnosti entomologické, schváleným Výborem ČSE 16. září 2014

POKUD STÁT NĚCO CHCE, MĚL BY TO UMĚT PODPOŘIT

rozhovor s RUT BÍZKOVOU
Autoři: Michael Hošek, Jiřina Bulisová
Od konce devadesátých let působila Rut Bízková ve vedoucích funkcích ministerstva životního prostředí a zastávala mimo jiné funkci poradkyně náměstka ministra průmyslu a obchodu. V roce 2006 byla…